Rodo

 

 

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. dba o ochronę Państwa danych osobowych

Realizując obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. (dalej: Angelini Pharma) zmierza do spełnienia wymagań chroniących prywatność i godność każdego Pracownika Firmy, jej Kontrahentów, Lekarzy
oraz Dostawców. Dane osobowe należą do dóbr chronionych prawem. Każdy człowiek ma prawo do ochrony swojej prywatności, jako jednej z najważniejszych sfer jego życia. Przedsiębiorstwo wychodząc naprzeciw zmianom w zakresie ochrony danych osobowych sporządziło zestaw najważniejszych informacji towarzyszących przetwarzaniu informacji pozwalających na identyfikację osoby fizycznej
w Angelini Pharma.

 1. RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Cel Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Podstawowym celem nowych regulacji jest poprawa ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 1. Okres obowiązywania RODO oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

RODO obowiązuje od dnia 25.05.2018 r, natomiast nowelizacja polskiej Ustawy o ochronie danych Osobowych od dnia 10 maja 2018 r.

 1. Informacja o Administratorze danych

Administratorem Państwa danych jest Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach,
ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5260204222, oraz wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
REGON: 006726927.

W zakresie informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można kontaktować się
z powołanym w Angelini Pharma Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: daneosobowe@angelini.pl.

 1. Sposób pozyskiwania Państwa danych osobowych przez Angelini Pharma

Dane pozyskujemy od Państwa przede wszystkim w ramach świadczonych przez nas usług:

- sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych;

- sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych, ziół oraz suplementów diety;

- współpracy z wytwórcami produktów leczniczych;

- współpracy z Lekarzami przy opracowywaniu innowacyjnych produktów leczniczych.

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez
  Angelini Pharma

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) w celu świadczenia Państwu usług, tj. zawarcia i wykonania Umowy, w tym realizacji zagwarantowania prawidłowej jakości usług – przez czas obowiązywania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO;

b) w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO, np.:

 • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • rozpatrywania reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi, a z których będziemy korzystać przez czas wymagany przez przepisy prawa na przechowywanie danych, np. podatkowych oraz przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub przez czas wymagany przez przepisy prawa, w jakim możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania nałożonych przez prawo obowiązków, np. otrzymać karę pieniężną od urzędów państwowych lub samorządowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 f) RODO;

c) w celu marketingu bezpośredniego – w tym w celu wysyłania drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO, przed zawarciem Umowy oraz przez czas trwania Umowy, dopóki nie cofniecie Państwo zgody lub nie sprzeciwicie się przetwarzaniu Państwa danych w tym celu;

d) w celu kontaktu telefonicznego - na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;

e) w celu dochodzenia roszczeń i obrony – przez czas trwania Umowy art. 6 ust. 1 b) RODO, do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas Umów, a w razie dochodzenia przez nas roszczeń – przez czas trwania stosownych postępowań art. 6 ust. 1 c) RODO;

f) w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z powszechnie przyjętych przepisów prawa odnoszących się do monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych. Zapisy wymagań zostały ujęte w aktach normatywnych regulujących prawo farmaceutyczne (art. 6 ust. 1 pkt c), d) RODO).

8. Uprawnienia dla osób których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Angelini Pharma Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do bycia zapomnianym – podmiot danych ma prawo zażądać od Administratora danych niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z enumeratywnie wymienionych okoliczności z art. 17 ust. 1 pkt. a) - f) RODO;
 • prawo do sprostowania danych – podmiot ma prawo żądać od Administratora danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt. a) - d) RODO;
 • prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora danych, któremu dostarczono te dane osobowe;
 • prawo do niepodlegania przez konkretną osobę fizyczną decyzjom wywołującym wobec niej skutki prawne lub podobnie wpływającym na nią w inny istotny sposób, a opartym na przetwarzaniu jej danych wyłącznie w sposób zautomatyzowany (za pomocą systemów informatycznych), w tym za pomocą profilowania danych. Przepis ten przewiduje również wyjątki od tej zasady, m.in. gdy takie przetwarzanie danych opiera się na wyraźnie udzielonej zgodzie przez osobę, której one dotyczą.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem daneosobowe@angelini.pl. Usunięcie, przeniesienie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i może skutkować uniemożliwieniem ich wykonywania w sposób prawidłowy.

9. Czy musicie Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Angelini Pharma?

Pewne kategorie danych mamy prawo przetwarzać bez Państwa dodatkowej odrębnej zgody. Została ona wyrażona poprzez działanie określone w punkcie 6. Udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a jeżeli zgoda zostanie udzielona, w każdej chwili można ją cofnąć (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

10. Czy Angelini Pharma przekazuje Państwa dane poza EOG?

Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską oraz Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Jeżeli jednak w czasie naszej współpracy pojawi się potrzeba przekazania takich danych, dokonamy tego w zakresie, w jakim pozwolą nam na to przepisy prawa. Bieżące informacje na temat ewentualnego sposobu przekazywania przez nas danych, będą zamieszczone na stronie: www.angelini.pl/rodo.

11. Informacja o wniesieniu skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Angelini Pharma narusza przepisy prawa, natomiast wcześniej zachęcamy do konsultacji pod adresem e-mail: daneosobowe@angelini.pl.

Kontakt w zakresie danych osobowych w Angelini Pharma

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach,

ul. Podleśna 83,

05-552 Łazy,

e-mail: daneosobowe@angelini.pl.