Badania i rozwój

Angelini posiada ponad 40 letnie doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju w przemyśle farmaceutycznym, od projektowania pierwotnych molekuł do ich rejestracji jako leki.

Badania  Angelini

Angelini posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju w sektorze farmaceutycznym, czego potwierdzeniem jest pełne opracowanie wielu leków. Dwa z nich: benzydamina – lek przeciwzapalny do miejscowego stosowania oraz lek przeciwdepresyjny trazodon, są dystrybuowane i sprzedawane w ponad 60 krajach. W latach 90-tych Angelini pozyskała licencję na wytwarzanie prulifloksacyny fluorochinolonu i przeprowadziła pełne przedkliniczne i kliniczne prace rozwojowe tego leku w Europie, a następnie zarejestrowała i wprowadziła go do obrotu w kilku krajach. W ostatnich latach Angelini skoncentrowała się na lekach przeciwinfekcyjnych, pozyskując licencję na wytwarzanie dalbawancyny, półsyntetycznego antybiotyku lipoglikopeptydowego drugiej generacji stosowanego w leczeniu ostrych bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich. W 2016 r. Angelini poszerzyła swój portfel produktów o pierwsze w Europie połączenie paracetamolu z ibuprofenem.

Na górę

Innowacyjność i dynamiczny rozwój produktów

Innowacyjność
Działania w zakresie innowacji są realizowane przez dział RR&D (badania, rejestracja leków i rozwój), w ramach którego zespoły ds. badań i rozwoju, rejestracji leków oraz rozwoju działalności wspólnie podnoszą i utrzymują wysoki poziom innowacyjności, umożliwiając firmie budowanie zrównoważonego portfela produktów. W związku z tym projekty, za które odpowiada dział RR&D są prowadzone w różny sposób, aby umożliwić jak najefektywniejszą realizację poszczególnych działań. Zgodnie z tym założeniem wprowadzono podział na projekty WEP (produkty o mocnej pozycji na rynku), które wspomagają zarządzanie cyklem życia produktów i opracowywanie innowacyjnych produktów niefarmaceutycznych, umożliwiając skrócenie czasu ich wprowadzenia na rynek, oraz projekty NPP (nowe produkty farmaceutyczne), których celem jest tworzenie nowych innowacyjnych produktów farmaceutycznych w kluczowych obszarach terapeutycznych oraz nowych atrakcyjnych scenariuszy biznesowych. Zgodnie z tą strategią wszystkie działy RR&D posiadają odpowiednią strukturę i są w pełni zintegrowane ze sobą, umożliwiając sprawniejsze opracowywanie produktów na każdym etapie procesu rozwoju. Biorąc pod uwagę, że Grupa Angelini Pharma prowadzi bezpośrednią działalność w 18 krajach, wszystkie jednostki RR&D są scentralizowane, aby zagwarantować prawidłową realizację potrzeb terapeutycznych i rynkowych, wytycznych i rozporządzeń, kierować działaniami w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, a także zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

Dynamiczny rozwój produktów
Misja działu RR&D opiera się na koncepcji „dynamic pipeline”, która zakłada, że każdy projekt może być częściowo lub w całości realizowany we własnym zakresie lub przez partnerów, w zależności od istniejących możliwości.
Dział RR&D prowadzi strategiczną współpracę z uznanymi włoskimi i międzynarodowymi grupami, której celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększanie wartości i szans powodzenia wewnętrznych programów badawczych, co ma wspomóc dalszy rozwój sieci techniczno-naukowej.
Do zadań działu rozwoju biznesowego należy przede wszystkim poszerzanie portfela produktów spółki poprzez poszukiwanie wartościowych możliwości poza organizacją i rozwój współpracy. Jednostka SN&CI odpowiada za kontakty ze środowiskiem naukowym i wywiad konkurencyjny i wspólnie z działem rozwoju biznesowego oraz działem badań i rozwoju zajmuje się nawiązywaniem współpracy z grupami badawczymi przy tworzeniu innowacyjnych produktów poprzez realizację wspólnych programów badawczych lub nabywanie produktów we wczesnej fazie rozwoju, które należą do aktualnie rozwijanych obszarów terapeutycznych lub pozwalają spółce rozwijać swoje portfolio w nowym kierunku.

Na górę

Koncentracja na obszarach terapeutycznych

Obecnie prowadzone główne programy badawcze koncentrują się na następujących obszarach terapeutycznych interwencji: ból i stany zapalne,  choroby i zaburzenia układu nerwowego, kontrola zakażeń i choroby zakaźne.

BÓL I STANY ZAPALNE
Dział badań i rozwoju Angelini ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu bólu i stanów zapalnych, a jego osiągnięcia w tym obszarze opierają   się na ustaleniach dotyczących roli prostaglandyn, cytokin i transmisji serotoninergicznych w mechanizmach modulowania bólu i stanów zapalnych. Obecna działalność badawcza działu RR&D skupia się na nowych produktach lub znanych lekach do stosowania w monoterapii lub w terapii skojarzonej w celu zwiększenia ich skuteczności i ograniczenia działań niepożądanych. Badania te obejmują także opracowywanie nowego składu leków w celu optymalizacji biodostępności leku i schematu dawkowania.

CHOROBY I ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO
Dziedziną, w której Angelini osiągnęła największe sukcesy i światowe uznanie są leki działające na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza u osób z zaburzeniami nastroju.
Wprowadzenie trazodonu do praktyki klinicznej w leczeniu ciężkiej depresji, które miało miejsce w Europie w latach sześćdziesiątych, a w USA w 1981 roku, zmieniło podejście terapeutyczne do leczenia tej choroby. Trazodon jest nadal stosowany dzięki swemu szerokiemu spektrum działania neurofizjologicznego i bardzo dobrej tolerancji.
Nawet teraz dział RR&D prowadzi badania nad mechanizmem działania trazodonu i nowych związków chemicznych wykazujących aktywność na różnych obiektach molekularnych w chorobach neuropsychiatrycznych, umożliwiając znaczne poszerzenie wiedzy w zakresie biochemii, fizjologii i farmakologii mechanizmów neuronalnych związanych z ciężką depresją i innymi zaburzeniami nastroju. Przedmiotem badań jest przede wszystkim mechanizm odpowiedzialny za działanie przeciwdepresyjne badanych związków po ich wpływie na neurotransmisję.
W ostatnim czasie Angelini pozyskała licencję na preparat litowy o przedłużonym uwalnianiu, który jest pierwszym tego typu lekiem we Włoszech i wykazał działanie stabilizujące nastrój w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. Dział RR&D prowadzi obecnie badania kliniczne, które potwierdzą jego skuteczność.
Dział R&D NPP kontynuuje badania nad nowymi molekularnymi mechanizmami działania odpowiedzialnymi za istotne patologie układu nerwowego, takie jak choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia i stwardnienie rozsiane.

KONTROLA ZAKAŻEŃ I CHOROBY ZAKAŹNE
Począwszy od doświadczenia związanego z rozwojem prulifloksacyny, dział RR&D Angelini zwiększył swoje zainteresowanie obszarem zapobiegania i leczenia zakażeń, które są ogólnoświatowym wyzwaniem, a badania farmakologiczne w tym obszarze stały się priorytetem ze względu na konieczność rozwiązania poważnego problemu oporności na antybiotyki.
Obecnie głównym przedmiotem działań prowadzonych przez działy R&D NPP i R&D WEP jest ocena skuteczności przeciwbakteryjnej nowych produktów stosowanych w monoterapii lub w terapii skojarzonej oraz wyrobów medycznych produkowanych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii do zwalczania oporności na antybiotyki. Ponadto dział RR&D Angelini jest coraz bardziej zainteresowany rolą mikroflory jelit, pochwy i skóry w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i jej zmianami podczas infekcji. 
Dział RR&D Angelini prowadzi także porejestracyjne badania kliniczne i działania w zakresie zarządzania cyklem życia produktów w celu optymalizacji skuteczności i rozszerzenia wskazań terapeutycznych leków w portfolio firmy.

PRODUKTY NIEFARMACEUTYCZNE
Dział R&D WEP pracuje nad identyfikacją i opracowaniem innowacyjnych kosmetyków, nutraceutyków, środków dezynfekujących, produktów biobójczych i wyrobów medycznych stanowiących uzupełnienie produktów farmaceutycznych w portfolio Angelini i jej marek.

 

Na górę

Produkty Angelini w fazie rozwoju

Na górę